sdk-search / com.tomtom.online.sdk.search.fuzzy / FuzzySearchDetails / poi

poi

val poi: Poi?

Information about the POI.