thatIsShowMaximizedTaskPanelButton

val thatIsShowMaximizedTaskPanelButton: Matcher<View>